1. Forside
 2. Gældsbrev
Vilkår for Erhvervsgældsbrev

Her finder du vores vilkår for erhvervsgældsbrev.

Du kan enten hente som PDF herunder eller tekst.

Almindelige Bestemmelser – Gældsbrev

Generelt
Bestemmelserne i ”Almindelige Bestemmelser – Gældsbrev” finder anvendelse for enhver erhvervslåneaftale, der er kodificeret i et Gældsbrev.

Almindelige Bestemmelser – Gældsbrev er senest opdateret september 2021, og kan til enhver tid tilgås på Kreditors hjemmeside her: [Indsæt link]

§ 1 Anvendelsesområde

 1. Disse betingelser finder anvendelse ved Kreditors ydelse af erhvervslån til Debitor i henhold til gældsbrev (låneaftale).
 2. Ved en fordring for hvilken, der er udstedt gældsbrev, forstås en skriftlig erklæring, der hjemler en i hovedsagen ubetinget, ensidig fordring på et pengebeløb.
 3. Gældsbrevet, er et simpelt gældsbrev, for hvilket Gældsbrevslovens kapitel 1 og 3 finder anvendelse.
 4. Gældsbrevet er eksigibelt, jf. Retsplejelovens § 178, stk. 1, nr. 5. og kan uden videre danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. nærmere herom i Almindelige Bestemmelser – Gældsbrev § 8.

§ 2 Lånetilsagn og frist for accept

 1. Kreditors lånetilsagn er til enhver tid betinget af, at Debitors økonomiske forhold ikke væsentlig forringes, eller udsættes for anden negativ påvirkning, efter Kreditor har meddelt Debitor lånetilsagn.
 2. Kreditors lånetilsagn bortfalder uden videre efter 30 dage, medmindre anden frist konkret er angivet, regnet fra fremsendelsen af nærværende gældsbrev, hvis Debitor ikke har signeret og returneret gældsbrevet inden for fristen. Gældsbrevet kan signeres digitalt.
 3. Signeret gældsbrevet, jf. stk. 2., skal være kommet frem til Kreditor inden for fristen.

§ 3 Oplysningspligt

 1. Debitor og/eller Kautionist skal, efter anmodning fra Kreditor, fremlægge seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlig(e) indehaver(e)s personlige regnskaber.
 2. Debitor og/eller Kautionist skal endvidere underrette Kreditor om forhold af væsentlig betydning for Kreditors kreditrisiko, herunder, men ikke begrænset til, omgående at give Kreditor meddelelse, om ethvert forhold, som har betydning for Kreditors ret over det pantsatte.

§ 4 Betalinger

 1. Debitor forpligter sig til at betale alle ydelser rettidigt, og til, efter påmindelse, at betalte forfaldne ydelser straks.
 2. Ved betaling efter forfaldsdag, betaler Debitor morarente med en rentesats svarende til 2% pr. påbegyndt måned. Fra det tidspunkt betalingsmisligholdelsen indtræder, er sælger berettiget til at kræve hele restgælden, og ikke blot selve restancen, forrentet med den aftalte morarentesats.
 3. Kreditor er berettiget til først at lade enhver betaling fortrinsvis dække renter, morarenter, gebyrer samt forfaldne ydelser efter Kreditors eget valg.
 4. Kreditor er berettiget til, uden forudgående varsel, at bringe et eventuelt hovedkrav i modregning i Kreditors modkrav. Hvis forholdene berettiger det, kan Kreditor også modregne i ikkeforfaldne hovedkrav.
 5. Er Debitors betaling(er) forsinket, og betalingspåmindelse, jf. stk. 1, iagttaget, kan Kreditor kræve, at Kautionist(er) opfylder på Debitors vegne.

§ 5 Opsigelse og førtidig indfrielse

 1. Debitor kan til enhver tid, helt eller delvist, indfri sine forpligtelser i henhold til nærværende gældsbrev. Anmodning herom skal fremsættes på mail: Info@jyskefinans.dk eller telefon 89894210.
 2. Førtidig indfrielse, helt eller delvist, kan være betinget af Debitors betaling af gebyr forbundet hermed, jf. gebyroversigten og fastrentekompensation, jf. princippet i kreditaftalelovens § 26, hvis fast rente er aftalt.
 3. Kreditor kan, mod fire ugers forudgående skriftligt varsel, opsige lånet i henhold til nærværende gældsbrev til fuld indfrielse, herunder også, hvis lånet ikke indfries senest 10 dage efter skriftligt påkrav herom, realisere de til sikkerhed for lånet pantsatte aktiver og de(n) stillede kaution(er).
 4. Kreditor kan, uden forudgående varsel, opsige lånet hvis:
  a. Såfremt der hos Debitor eller Kautionist indtræffer væsentlige ændringer, herunder i Debitors eller Kautionists ejerstruktur, der medfører en overgang i kontrol og/el. bestemmende indflydelse - det være sig direkte eller indirekte - eller såfremt Debitor og/el. Kautionist overdrager en væsentlig del af sin virksomhed, kan Kreditor vælge at opsige og lade lånet forfalde til betaling straks. Ved bestemmende indflydelse skal forstås mere end 50 % af såvel kapitalandele som ejerandele.
  b. Såfremt en Kautionist eller lign. personlig sikkerhedsstiller afgår ved døden.

§ 6 Ophævelse

 1. Kreditor kan, hvis Debitor væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende gældsbrev, hæve straks med den virkning, at Debitors forpligtelser, herunder såvel allerede forfaldne og uforfaldne forpligtelser, forfalder til betaling straks, samt at Kreditor kan søge sig fyldestgjort hos Kautionist(er), anden sikkerhedsstiller samt i pantsatte aktiver.
 2. Det skal altid være at betragte som væsentlig misligholdelse, hvis:
  a. Debitor eller Kautionist undlader, trods påkrav med konkret angivet frist, at betale forfaldne ydelser,
  b. Debitor eller Kautionist standser sine betalinger, bliver genstand for enhver form for individuel retsforfølgning, herunder, men ikke begrænset til, udlæg og arrest,
  c. Debitor eller Kautionist indleder forhandling om akkord eller lign., bliver genstand for indledning af, eller tages under, rekonstruktionsbehandling eller begæres konkurs,
  d. Debitor eller Kautionist tvangsopløses, herunder efter erklæring eller tvang,
  e. Debitor eller Kautionist tager fast op-hold uden for Danmarks grænser, såfremt der ikke forinden er truffet konkret aftale herom,
  f. Såfremt Debitor eller Kautionist væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge nærværende aftale, herunder at Debitor eller Kautionist misligholder anden aftale med Kreditor eller en med Kreditor koncernforbundet.
  g. Såfremt Kreditor ikke opnår den af Debitor, eller Tredjemandspantsætter, meddelte sikkerhed, herunder grundet anden tredjemands bedre ret,
  h. Såfremt et, flere eller samtlige pantsat-te aktiver undergår en væsentlig for-ringelse, ikke er behørigt forsikrings-dækket eller i øvrigt ikke vedligeholdes på behørig vis,
  i. Såfremt Debitor eller Kautionist, efter at være blevet opfordret til det, undlader at fremlægge materiale i overensstemmelse med § 3,
  j. Debitor, eller Tredjemandspantsætter, nægter at lade Kreditor besigtige pantsatte aktiver, jf. § 7, stk. 3,
  k. Såfremt Debitors forhold i øvrigt ændres væsentligt til skade for Kreditor.
 3. Debitor kan, inden for konkret angivet frist, afværge væsentlig misligholdelse, såfremt misligholdelsen skyldes Kautionists forhold, ved at stille ny, tilsvarende og behørig kaution eller anden tilsvarende sikkerhed. En sådan ny kautionist forudsætter til enhver tid Kreditors ensidige, forudgående og skriftlige accept.
 4. Såfremt Kreditor ikke reagerer i en eller flere af de i punkt A-K nævnte situationer, er sådan manglende reaktion ikke at betragte som et afkald på senere ret hertil.

§ 7 Pantsatte aktiver

 1. Aktiver, som Debitor eller Tredjemand meddeler Kreditor sikkerhed i, skal af pantsætter vedligeholdes således, at de til enhver tid ikke udsættes for større værdiforringelse, end almindeligt slid og ælde tilsiger.
 2. Debitor skal drage omsorg for pantsatte aktiver, herunder, men ikke begrænset til:
  a. At sikre pantsatte aktiver behørigt forsikres hos dansk, anerkendt forsikringsselskab, og til ikke at være underforsikret af betydning,
  b. At lade pantsatte aktiver servicere, reparere og vedligeholde, hvis pantets art og karakter tilsiger det,
  c. At lade Kreditor notere panthaverdeklaration. Debitor bærer omkostninger forbundet med notering af panthaver-deklaration, og ved forsikringsskifte, notering af ny forsikringsdeklaration.
 3. Kreditor er til enhver tid berettiget til at besigtige pantsatte aktiver mod at give passende varsel. Hvis forholdene tilsiger det, kan Kreditor besigtige uden forudgående varsel.
 4. Kreditors pant omfatter også ethvert aktiv, som måtte erstatte det eller de pantsatte aktiver, herunder enhver forsikringssum og/el. erstatning hidhørende fra det pantsatte. Endvidere er Debitor pligtig at meddele Kreditor pant i nye tilsvarende erstatningsaktiv(er).
 5. Kreditor er berettiget til, efter eget valg, at oppebære eventuelle frugter af pantsatte aktiver, herunder, men ikke begrænset til, renter, leje-indtægter og lign.
 6. Kreditor er, hvor stemmerettigheder er tilknyttet det pantsatte, berettiget til at benytte en sådan stemmeret.
 7. Debitor er til enhver tid uberettiget til at råde over pantsatte aktiver til skade for Kreditor.
 8. Debitor er pligtig at medvirke til Kreditors notering af forsikringsdeklaration hos Debitors forsikringsselskab, og fornyet notering ved forsikringsskifte.
 9. Debitor er pligtig at medvirke til tinglysning af Kreditors pant uden unødigt ophold eller meddele Kreditor sin fuldmagt til tinglysning.
 10. Debitor er uberettiget til at lade pantsatte aktiver varigt udføre af Danmark og uberettiget til, hvis indregistreret materiel, at lade sådant omregistrere.
 11. Kreditor kan, i nødvendigt omfang, lade pantsatte aktiver realisere, mod forinden at give Debitor, og pantsætter, hvis Debitor ikke er pantsætter, ikke mindre end 10 dages varsel.
  12. Hvis der er nærliggende fare for tab, kan Kreditor dog med forkortet varsel lade pantsatte aktiver realisere.

§ 8 Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag

 1. Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.
  Det betyder, at Kreditor kan lade Gældsbrevet tjene som et eksigibelt grundlag uden forinden at opnå dom, forlig eller lign.
 2. Inden Kreditor tager skridt til fyldestgørelse, skal Debitor og Kautionist varsels med ikke mindre end 10 dage. Dette gælder dog ikke, hvis Kreditor ikke, grundet Debitors og/el. Kautionists forhold, kan give Debitor og Kreditor sådant varsel.


§ 9 Transport

 1. Kreditor er til enhver tid, helt eller delvist, berettiget til at transportere sine rettigheder i henhold til nærværende aftale.
 2. Debitor er uberettiget til at transportere sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale.


§ 10 Force Majeure

 1. Kreditor er ikke ansvarlig for tab, som følge af Force Majeure, forudsat Kreditor ikke kunne hverken forudse eller undgå en eller flere af de følgende (dog ikke begrænset hertil):
  a. Nedbrud i, eller manglende adgang til, IT-systemer eller beskadigelse af data i sådanne, uanset om det er Kreditor eller ekstern leverandør, der drifter sådanne systemer, herunder også hacking, phishing, virus og deslige,
  b. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation,
  c. Strejke, lockout, boykot, blokade og deslige, og uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Kreditor selv eller af en organisation og uanset årsag. Samme gælder, hvor sådan konflikt kun rammer en del af Kreditors organisation.
  d. Uforudsete lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk.

§ 11 Erstatning

 1. Såfremt Kreditor lider et tab, som følge af Debitors forsætlighed eller uagtsomhed, er Kreditor berettiget til at kræve erstatning.
 2. Ingen part er ansvarlig for indirekte tab.

§ 12 Lovvalg og Værneting

 1. Ethvert krav, der rejses på baggrund af nærværende Gældsbrev, kan anlægges ved Kreditors værneting ved Retten i Viborg.
 2. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.